Beskrivelser til udbudsmateriale

De følgende tekster er forslag til anlægsbeskrivelser for anvendelse i udbudsmateriale. Størstedelen kan kopieres ordret; hvor teksten er rød skal rådgiver anføre oplysninger eller stillingtagen.


Fjernvarme

Læksikringsanlæg, der overvåger differensflow på det anførte sted i fjernvarmeinstallationen, og giver alarm samt afspærrer den sikrede installation ved uantagelige værdier heraf. Læksikringsanlægget skal endvidere under periodevis asymmetrisk afspærring kunne konstatere mindre udsivninger samt f.eks. primær/sekundær lækager i VBV produktion, og ligeledes give alarm og evt. afspærre herfor.
Læksikringen skal udføre kontinuerlig eller periodisk selvtest af sine komponenter, og skal logge alarmer og øvrige hændelser.
Læksikringen skal have potentialfri alarmudgang, og volumenimpuls udgange for CTS/BMS (bimåler).
Systemet skal bero på flowmåling ved hjælp af statiske målere.
Det samlede trykfald over læksikringens komponenter må højst andrage 1mVs (10kPa) ved Qmax=[oplyses].

Ventilationsvarmeflader:
Ved forekomst af ventilationsvarmeflader med udeluftindtag tilføjes
ENTEN:
Læksikringen skal leveres med udeføler til blokering af udsivningskontrol ved lav udetemperatur.
ELLER:
Læksikringen skal kunne modtage signal fra CTS/BMS til iværksættelse eller blokering af udsivningskontrol.

Energiudlæsning
Det anføres hvorvidt der skal kunne udlæses energitransport fra læksikringen, og - hvis dette vides - gennem hvilket interface.

Videreførsel af alarm:

__ AERS
__ teknisk alarm via f.eks. AIA eller ABA
__ via CTS/BMS til vagttelefon
__ som SMS via GSM til mobil vagttelefon
__ andet: _________________________


Kølevand

Læksikringsanlæg, der overvåger differensflow på det anførte sted i kølevandsinstallationen, og giver alarm samt afspærrer den sikrede installation ved uantagelige værdier heraf.
Læksikringen skal udføre kontinuerlig eller periodisk selvtest af sine komponenter, og skal logge alarmer og øvrige hændelser.
Læksikringen skal have potentialfri alarmudgang, og volumenimpuls udgange for CTS/BMS (bimåler).
Systemet skal bero på flowmåling ved hjælp af statiske målere.
Installationens Qmax=[oplyses].
NB! Såfremt kølemediet ikke er rent vand skal samtlige additiver og disses koncentrationer specificeres!

Videreførsel af alarm:

__ AERS
__ teknisk alarm via f.eks. AIA eller ABA
__ via CTS/BMS til vagttelefon
__ som SMS via GSM til mobil vagttelefon
__ andet: _________________________


Brugsvand Erhverv
generelt

Læksikringsanlæg, der overvåger vandforbrug på de anførte steder i installationen [opremses], og giver alarm samt afspærrer de sikrede installationer ved uantagelige værdier heraf.
Læksikringen skal have mulighed for overvågning med forskellige følsomheder i afhængighed af klokkeslet eller eksternt styresignal fra CTS/BMS, AIA eller anden kilde.
Læksikringen skal have mulighed for overstyring (tvangsåbning) af ventil fra ABA anlæg og eventuelle brandskabe.
Læksikringen skal have en indkøringsfacilitet til benyttelse ved blivende forbrugsændringer.
Læksikringen skal udføre kontinuerlig eller periodisk selvtest af sine komponenter, og skal logge alarmer og øvrige hændelser.
Læksikringen skal have potentialfri alarmudgang, og volumenimpuls udgange for CTS/BMS (bimåler).
Systemet skal for koldt/varmt brugsvands vedkommende bero på flowmåling ved hjælp af statiske målere.
Qd=[oplyses for hver kanal/gren].
For hver kanal/gren anføres antal brandskabe / slangevinder.
I grene, der indeholder brandskabe / slangevinder skal en evt. afspærringsventil specificeres SRNO.
For hver gren anføres vandets art.

Videreførsel af alarm:

__ AERS
__ teknisk alarm via f.eks. AIA eller ABA
__ via CTS/BMS til vagttelefon
__ som SMS via GSM til mobil vagttelefon
__ andet: _________________________


Brugsvand Erhverv
uden afspærring

Anlæg, der overvåger vandforbrug på de anførte steder i installationen [opremses], og giver alarm ved uantagelige værdier heraf.
Anlægget skal have mulighed for overvågning med forskellige følsomheder i afhængighed af klokkeslet eller eksternt styresignal fra CTS/BMS, AIA eller anden kilde.
Anlægget skal have en indkøringsfacilitet til benyttelse ved blivende forbrugsændringer.
Anlægget skal udføre kontinuerlig eller periodisk selvtest af sine komponenter, og skal logge alarmer og øvrige hændelser.
Anlægget skal have potentialfri alarmudgang, og volumenimpuls udgange for CTS/BMS (bimåler).
Systemet skal for koldt/varmt brugsvands vedkommende bero på flowmåling ved hjælp af statiske målere.
Qd=[oplyses for hver kanal/gren].
For hver gren anføres vandets art.

Videreførsel af alarm:

__ AERS
__ teknisk alarm via f.eks. AIA eller ABA
__ via CTS/BMS til vagttelefon
__ som SMS via GSM til mobil vagttelefon
__ andet: _________________________


Brugsvand
mindre institutioner,
forsamlingshuse m.v.

Læksikringsanlæg, der overvåger vandforbrug i hovedvandledning DN [oplyses], og giver alarm samt afspærrer installationen ved uantagelige værdier heraf.
Læksikringen skal have mulighed for overvågning med forskellige følsomheder i afhængighed af eksternt styresignal fra AIA eller tilsluttede PIR sensorer.
Læksikringen skal have mulighed for overstyring (tvangsåbning) af ventil fra ABA anlæg og eventuelle brandskabe.
Læksikringen skal have en indkøringsfacilitet til benyttelse ved blivende forbrugsændringer.
Læksikringen skal udføre kontinuerlig eller periodisk selvtest af sine komponenter, og skal logge alarmer og øvrige hændelser.
Læksikringen skal have potentialfri alarmudgang, og volumenimpuls udgang for CTS/BMS (bimåler).
Systemet skal bero på flowmåling ved hjælp af statisk måler.
Installationens Qd=[oplyses].
Antal brandskabe / slangevinder oplyses.
Ved forekomst af brandskabe / slangevinder skal afspærringsventil specificeres SRNO.

Videreførsel af alarm:

__ AERS
__ teknisk alarm via f.eks. AIA eller ABA
__ via CTS/BMS til vagttelefon
__ som SMS via GSM til mobil vagttelefon
__ andet: _________________________


Brugsvand
ferie- og udlejningsboliger

Læksikringsanlæg, der overvåger vandforbrug i hovedvandledning DN [oplyses], og giver alarm samt afspærrer installationen ved uantagelige værdier heraf.
Læksikringen skal have mulighed for overvågning med forskellige følsomheder i afhængighed af eksternt styresignal fra tilsluttede PIR sensorer, anbragt således de dækker ejendommens tappesteder.
Læksikringen skal udføre kontinuerlig eller periodisk selvtest af sine komponenter, og skal logge alarmer og øvrige hændelser.
Læksikringen skal have potentialfri alarmudgang for tilslutning af SMS-alarmsender.
Systemet skal bero på flowmåling ved hjælp af statisk måler.
Installationens Qd=[oplyses].

Videreførsel af alarm:

__ AERS
__ teknisk alarm via f.eks. AIA eller ABA
__ via CTS/BMS til vagttelefon
__ som SMS via GSM til mobil vagttelefon
__ andet: _________________________


Vandansamling
installationsskakte

Fail-safe, stand-alone overvågningssystem for vandansamling på vanskeligt inspicerbare og/eller sjældent besøgte steder, f.eks. inspektionsskakte eller gulvafløb i kælderrum, som giver alarm hørbart og synligt samt ved alarmrelæ i tilfælde af vandansamling ved sensorens elektroder.
Systemet skal være fail-safe således det melder alarm ved forsyningssvigt, sensor- og kabelfejl.
Sensorens elektroder skal være beskyttet imod galvanisk tæring ved anvendelse af AC målestrøm, samt imod kemisk tæring gennem guldbelægning.
Overvågningen skal have potentialfri alarmudgang for tilslutning af SMS-alarmsender.

Videreførsel af alarm:

__ AERS
__ teknisk alarm via f.eks. AIA eller ABA
__ via CTS/BMS til vagttelefon
__ som SMS via GSM til mobil vagttelefon
__ andet: _________________________


Alarmformidling
AERS

Alarmer skal kunne formidles som SMS og/eller email til en eller flere ansvars-/vagthavende.
Alarmer skal kunne fordeles i henhold til en indlæst vagtplan.
En historik (log) skal opretholdes over såvel alarmmeldinger som -afmeldinger fra hver tilsluttet læksikring.
Forbrug skal registreres, således et forløb op til en alarmmelding kan visualiseres.
Det skal være muligt at fjernafstille en alarm efter inspektion af forudgående forbrug.
Flere alarmmeldere skal kunne tilsluttes.
Forbrug på alle tilsluttede målere skal kunne registreres og visualiseres.
Forbrugsrapporter skal kunne udlæses til regneark.