En isoleret sektion af installationen, der forsynes med sin egen flowmåler for lækovervågning og evt. sin egen afspærringsventil.
Funktionel betegnelse for installationssektionen, f.eks. 'Luftbefugtning', 'Slangevindere' eller 'Varmt Brugsvand'
Dimensionsgivende vandstrøm qd  omregnet til m³/h (DS439).
Her anføres hvorvidt sektionen må afspærres ved alarm.
For sektioner der ikke har afpærringsventil skal alarm videregives.
Overvågning styres til høj/lavforbrugsfase af ekstern kontakt.
Ved tilslutning af modem kan WLP programmeres til at udføre forskellige alarmopkald til op til fire forskellige telefonnumre eller SMS-pulje (i Danmark), ligesom DanTaet kan yde hurtig assistance til fejlsøgning gennem fjernbetjening af WLP.
Hvor en bygning rummer flere WLP computere kan disse kobles i DCN-netværk, således de alle kan udnytte et evt. tilkoblet modem, og således de alle kan fjernbetjenes.
WLP systemets målere kan anvendes som bimålere af et CTS anlæg, hvilket sparer plads og reducerer etablerings- og installationsomkostninger. WLP kan gengive målerens impulser direkte uden nogen form for skalering, eller aflevere en impuls pr. gennemstrømmet volumen valgfrit 1-1000 liter.
WLP systemets alarmudgange kan benyttes til at indikere systemtilstand på CTS eller andet teknisk udstyr.
WLP systemets åbne CTS protokol muliggør datakommunikation til og en grad af betjening fra bygningens CTS anlæg.
Lokal sikring af særlig følsom eller udsat lokation imod vandansamling ved hjælp af væskefølere LS-X tilsluttet WLP systemet.
Punktsikringens reaktionstid kan vælges fra 1sek til ½ time. Herved kan responsen tilpasses de faktiske forhold, således systemet f.eks. kan tolerere at føleren midlertidigt bliver våd under rengøring.
Her anføres om føleren skal afspærre en eller flere af installationsgrenene når denne giver væskealarm.
Her anføres om systemet selv må kvittere for en afgivet alarm såfremt væskeføleren atter bliver tør.
Her angives længden af kabeltrækket mellem føler og central - dette skal indgå som en del af El-entreprisen. En LS-X føler kan forsynes med op til 3km kabel af rette type.
Dette skema udskrives, udfyldes og anvendes som projektbilag. Benyt browserens 'Print Preview' og 'Scale' funktioner indtil udskriften kan være på eet ark papir. Sørg for ingen hjælpetekst er synlig inden udskriften påbegyndes.
Funktionel betegnelse for punktsikringen, f.eks. 'Kabelbakke Ingeniørgang Øst', 'Gulvafløb bygning K5' eller 'Køleflade Serverrum'
Her angives længden af kabeltrækket mellem målerinterface og central - dette skal indgå som en del af El-entreprisen. Et målerinterface kan forsynes med op til 1km kabel af rette type.

Projekt/sag: _________________________________________  Bilag: ___
 

 

Specifikation af læksikringssystem for brugsvandsinstallation

Bygningens brugsvandsinstallation skal læksikres med et system, der kontinuerligt overvåger forbruget, og foretager automatisk afspærring af installationen ved registreret lækage hvor afspærringsmulighed foreligger. Systemet skal løbende kontrollere sine primære komponenter.
Læksikringen inddeles i følgende primære grene, som læksikres separat:

Læksikring
Gren      Kredsbetegnelse
Nom. last
Qn m³/h
Afspærr.
J/N
Alarmsignal
gives til
Kabel-
træk m
  1.          
  2.          
  3.          
  4.          

 

Tilslutninger til eksternt udstyr (sæt x):
   Overvågningsstyring via dørkontakt/tyverialarm
   Læksikringssystemet opkobles med telefonmodem (fastnet) for udkald og service
   Læksikringssystemet opkobles i DCN datakommunikationsnetværk
   Flowimpulser fra målere (skaleres og) repeteres til CTS-anlæg
   Status/alarm udgang(e) føres til CTS-anlæg/alarmcentral/andet ...
   Kommunikationsport kobles til CTS
   

Optioner (sæt x):
 
 
  Læksikringssystemet udvides med punktsikring i form af væskefølere anbragt således:
 
Punktsikring
Lok.     Stedangivelse
Forsinkelse
sek.
Afspærring
gren
Autoreset
J/N
Kabel-
træk m
  1.          
  2.          
  3.          
  4.          
  5.          
  6.          
  7.          
  8.