Dette skema udskrives, udfyldes og anvendes som projektbilag. Benyt browserens 'Print Preview' og 'Scale' funktioner indtil udskriften kan være på eet ark papir. Sørg for ingen hjælpetekst er synlig inden udskriften påbegyndes.
Kontrol af installationens tæthed under asymmetrisk afspærring. Fordi denne forløber uden maskering af det af kølebehovet resulterende flow kan den afsløre ganske små utætheder.
Spidsflowet der resulterer af bygningens kølebehov ved de antagne driftbetingelser på årets varmeste dag.
Den maksimale del af det til rådighed værende differenstryk som må afsættes i læksikringsanlægget.
Ved tilslutning af modem kan WLP programmeres til at udføre forskellige alarmopkald til op til fire forskelige telefonnumre eller SMS-pulje (i Danmark), ligesom DanTaet kan yde hurtig assistance til fejlsøgning gennem fjernbetjening af WLP.
Hvor en bygning rummer flere WLP computere kan disse kobles i DCN-netværk, således de alle kan udnytte et evt. tilkoblet modem, og således de alle kan fjernbetjenes.
WLP systemets målere kan anvendes som bimålere af et CTS anlæg, hvilket sparer plads og reducerer etablerings- og installationsomkostninger. WLP kan gengive målerens impulser direkte uden nogen form for skalering, eller aflevere en impuls pr. gennemstrømmet volumen valgfrit 1-1000 liter.
WLP systemets alarmudgange kan benyttes til at indikere systemtilstand på CTS eller andet teknisk udstyr.
WLP systemets åbne CTS protokol muliggør datakommunikation til og en grad af betjening fra bygningens CTS anlæg.
Når udrustet med Option E kan WLP-2-BCW afgive en impuls for hver forbrugt kWh til et eksternt tælleværk.
WLP-2 m. Option E udfører energiberegning i henhold til DS/EN1434. Resulterende data kan alene anvendes i teknisk øjemed (fordelingsnøgle), idet systemets opbygning forhindrer plombering. Af samme grund er systemet ikke akkrediteret til energimåling.
Lokal sikring af særlig følsom eller udsat lokation imod vandansamling ved hjælp af væskefølere LS-X tilsluttet WLP systemet.
Funktionel betegnelse for punktsikringen, f.eks. 'Kabelbakke Ingeniørgang Øst', 'Gulvafløb bygning K5' eller 'Køleflade dealerrum 334'.
Punktsikringens reaktionstid kan vælges fra 1sek til ½ time. Herved kan responsen tilpasses de faktiske forhold, således systemet f.eks. kan tolerere at føleren midlertidigt bliver våd under rengøring.
Her anføres om føleren skal afspærre kølevandsinstallationen når den giver væskealarm.
Her anføres om systemet selv må kvittere for en afgivet alarm såfremt væskeføleren atter bliver tør.
Her angives længden af kabeltrækket mellem føler og central - dette skal indgå som en del af El-entreprisen. En LS-X føler kan forsynes med op til 3km kabel af rette type.
WLP-2-BCW med option E er udrustet med to temperaturtransmittere som tilsluttes to af WLP computerens i alt otte analoge indgange. De resterende seks kan da benyttes til f.eks. LS-X væskefølere.

Projekt/sag: _________________________________________  Bilag: ___
 

 

Specifikation af læksikringssystem for kølevandsinstallation

Bygningens kølevandsinstallation skal læksikres med et system, der kontinuerligt overvåger forbruget, og foretager automatisk afspærring af installationen ved registreret lækage. Systemet skal ligeledes automatisk udføre en særskilt tæthedkontrol af installationen, idet det samtidig foretager en kontrol af alle sine sine primære komponenter.

Maksimalt tilladeligt trykfald over samtlige læksikringens systemkomponenter (målere og afspærringsventiler) ved maksimal last _____ m³/h: ____ kPa el. ____ mvs.

 

Tilslutninger til eksternt udstyr (sæt x):
   Læksikringssystemet opkobles med telefonmodem (fastnet) for udkald og service
   Læksikringssystemet opkobles i DCN datakommunikationsnetværk
   Flowimpulser fra målere (skaleres og) repeteres til CTS-anlæg
   Status/alarm udgang(e) føres til CTS-anlæg/alarmcentral/andet ...
   Kommunikationsport kobles til CTS
   Energiimpulser føres til CTS-anlæg/andet ...
   

Optioner (sæt x):
 
 
  Læksikringssystemet udvides med teknisk beregning af energitransport

 
  Læksikringssystemet udvides med punktsikring i form af væskefølere anbragt således:
 
Punktsikring
Lok.     Stedangivelse
Forsinkelse
sek.
Afspærring
J/N
Autoreset
J/N
Kabel-
træk m
  1.          
  2.          
  3.          
  4.          
  5.          
  6.          
  7. *)          
  8. *)          

*) Ikke mulig i forbindelse med energitransportberegning