Avancerede brugsvandssystemer

Komplekse rørinstallationer

Parallelle vandstik

I eksisterende ejendomme optræder undertiden parallelle vandstik, dvs. to eller flere vandstik med hver sin afregningsmåler som på grund af senere tilkomne 'kortslutninger' i den indvendige rørføring er kommet til at arbejde i parallelkobling.

For afregningen gør parallelkoblingen ingen forskel. For læksikring derimod betyder parallelkoblingen at målersignalerne skal summeres for at kende ejendommens faktiske vandforbrug.

Til dette formål anvender DanTaet en aritmetisk forsats som kan summere flowindikationer fra to impulsgivende målere, og præsentere summen som et pulstog, der tilsvarer indikationen fra en impulsgivende måler, og som direkte kan føde en målerkanal på WLP-1 flowcomputeren.

Cirkulerende vand

Cirkulerende vand optræder i Danmark næsten udelukkende i form af cirkulerende varmt brugsvand, men i udlandet findes også systemer med cirkulerende, afkølet vand.

Ved hjælp af en aritmetisk forsats kan flowindikationer fra impulsgivende fremløbs- og cirkulationsmålere omsættes til en flowdifferens (=forbrug) som præsenteres som et pulstog tilsvarende indikationen fra en impulsgivende måler, og som direkte kan føde en målerkanal på WLP-1 flowcomputeren.

Brugsvandssikring og beredskabet

I mange ejendomme findes brandskabe eller slangevinder placeret i den almindelige brugsvandsinstallation. I disse tilfælde kan brugsvands læksikringsanlæg kun anvendes efter indarbejdelsen af et antal foranstaltninger, og efter beredskabets godkendelse heraf.

Ventilaktuator

Ved forekomst af brandskabe benyttes en Spring-Return, Normally-Open ventilaktuator som ved strømafbrydelse bringer læksikringssystemets afspærringsventil i åben tilstand.

Alarmanlæg

Læksikringssystemet tilkobles signaler fra eksisterende AIA og ABA systemer med henblik på tvangsåbning af afspærringsventil når bygning tages i brug (AIA) eller ved brandmelding (ABA).

Lågekontakter

Når alarmanlæg er ikke-eksisterende eller utilstrækkelige indbygges magnetlågekontakter i bygningens brandskabe. Disse seriekobles og forbindes til læksikringen således denne tvangsåbner afspærringsventil idet et brandskabs låge åbnes.

Godkendelse

DanTaet søger beredskabet om godkendelse af læksikringsanlægget såfremt dette dækker brandskabe/slangevinder. Ansøgningen foreslår en sikringsstrategi med udgangspunkt i bygningens tekniske installationer. Beredskabet kan finde den foreslåede strategi uønskelig, og vil da som oftest fremsende en godkendelse med skærpelser, som kræves implementeret førend systemet må idriftsættes.

Et beredskabsgodkendt læksikringssystem vil oftest skulle underkastes årligt brandsyn.