WLP:CTS protokol kommandoer

spacer

Indhold

spacer

Fortolkning

Som hovedregel vil WLP ikke generere nogen respons til en ikke-genkendt eller syntaktisk forkert kommando, dog vil overflødige argumenter blive ignoreret uden at forårsage syntaksfejl.
Forkerte eller ugyldige argumenter kan afstedkomme en fejlmeddelelse.
I almindelighed er WLP svarenes sidste karakter inden terminator (CR) et linieskift LF (0x0A). Dette linieskift samt terminator er for overskuelighedens skyld udeladt i beskrivelsen af de enkelte kommandoer.

Fælles kommandoer

De følgende kommandoer forstås af såvel WLP-1 som WLP-2. Eventuelle forskelle i argumentliste vil fremgå af kommandoens beskrivelse.

SNO RTC BBS LSS AHL IDN MPT ALS VLS RVC EVS IPS CNT AAK Indhold

SNO

Synopsis - udlæs WLP serienummer
Syntaks:
SNO<cr> - udlæs serienummer

WLP svarer:
SNO Nxxxxx på standardplatforme, hvor xxxxx er et 5-ciffret heltal.
Andre numre/karakterer kan forekomme i forbindelse med specialanlæg.
Maksimal nyttelast 16 karakterer. Indhold

RTC

Synopsis - udlæs eller stil WLP sandtidur
Syntaks:
RTC<cr> - udlæs sandtidsur
RTC uuu dd-mm-yyyy hh:mm:ss<cr> - indstil sandtidsur

uuu er engelsk ugedagsforkortelse sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat

Format for udlæsning: RTC uuu dd-mm-yyyy hh:mm:ss (ST)
Efterstillet parentes indeholder ST eller NT for sommer- hhv. normaltid.

Følgende fejlmeddelelser kan forekomme:
RTC: bad weekday - anført ugedag svarer ikke til anført dato
RTC: bad date/time - anført dato/tid er ugyldig
RTC: bad format - utilstrækkeligt antal argumenter anført

WLP anerkender indstilling af sandtidsur med RTC: ok

NB! Når flere WLP er netværkskoblet synkroniseres disses sandtidsure til netværksmasters (gateways) RTC. I WLP-netværk giver det derfor kun mening at indstille gateways RTC. WLP udfører automatisk sommer/normaltidsskift med mindre dette er fravalgt. Indhold

BBS

Synopsis - udlæs WLP bitbus bredde eller afsnit
Syntaks:
BBS<cr> - udlæs bitbus bredde
BBS n<cr> - hexdump bitbus afsnit n

WLP bitbus er en samling af signaler, der benyttes til kommunikation mellem kørende processer. Ved bitbussens bredde forstås det antal afsnit à 32 bits (signaler) der udgør hele bitbussen.
Når der angives argument til denne funktion anvendes dette af sikkerhedshensyn internt modulo busbredden.

Format for udlæsning:
BBS n - bitbus bredde anført som decimaltal n.
BBS n: HHHHHHHH - bitbus afsnit n anført som 8-ciffret hexadecimaltal.

Indhold

LSS

Synopsis - udlæs status for væskefølerkanaler
Syntaks:
LSS<cr>

Såfremt alle væskefølerkanaler er fejlfri svares:
 LSS: Sensor(s) dry
Hvis en eller flere kanaler har fejl svares:
 LSS: Sensor(s) [liste] wet, hvor [liste] er en følge af et eller flere kanalnumre adskilt af mellemrum, f.eks. 2 3 6.

Bemærk at denne status ikke rapporterer defekte følere og at der svares for alle kanaler hvadenten de er konfigureret til brug med væskefølere eller ej. Se også ALS. Indhold

AHL

Synopsis - udlæs aktiv værtsliste
Syntaks:
AHL<cr>

Såfremt WLP ikke er gateway svares: AHL: Not gwy
Såfremt WLP er gateway svares: AHL xxx.yyy.zzz.0: [liste], hvor xxx.yyy.zzz.0 er det aktive netværk, og hvor [liste] er en følge af aktive værtsnumre (sidste oktet i værtsadressen).

Netværksmaster foretager en kontinuerlig gennemsøgning af netværket for aktive værter. En aktiv vært er en WLP som har besvaret netværksmasterens seneste forespørgsel. En rundspørge på hele subnettet varer op til 5 min. Indhold

IDN

Synopsis - udlæs programnr./revision og systemtype
Syntaks:
IDN<cr>

For WLP-1 svares:
IDN Krnl: 1nnnnn-yyyymmdd  App: 1mmmmm-yyyymmdd  DanTaet WLP-1  (Liste)
For WLP-2 svares:
IDN Krnl: 1nnnnn-yyyymmdd  App: 1mmmmm-yyyymmdd  DanTaet WLP-2  (Type)
hvor 1nnnnn og 1mmmmm er 6-ciffrede programnumre og yyyymmdd er programrevisionsdato, mens (Liste) er en kommasepareret liste over de i WLP-1 aktiverede monitorer (overvågningskanaler) og (Type) er en af betegnelserne Safety, ICW, Heating, BCW som angiver WLP-2 systemtype. Indhold

MPT

Synopsis - udlæs WLP lokation/målepunkt
Syntaks:
MPT<cr> - udlæs WLP lokation
MPT n<cr> - udlæs WLP målepunkt n

WLP lokation er en brugerbestemt klartekst beskrivelse af WLP installationspunktet. Såfremt bruger har indtastet en beskrivelse udskrives
MPT: beskrivelse på max 55 karakterer; ellers udskrives
MPT: DanTaet WLP-1 eller MPT: DanTaet WLP-2.

På WLP-1 kan bruger endvidere forsyne hver monitor med en klartekst beskrivelse af monitorens målepunkt. Denne udlæses ved at anføre monitornummer (1-4) som argument for funktionen. Såfremt bruger har indtastet en beskrivelse udskrives
MPT n: beskrivelse på max 55 karakterer; ellers udskrives
MPT n: Monitor n, hvor n er det givne argument. Indhold

ALS

Synopsis - udlæs WLP alarm status
Syntaks:
ALS<cr> - udlæs status (WLP-2) / sammendrag (WLP-1)
ALS n<cr> - udlæs status for kanal n (WLP-1)

WLP-1 sammendrager alarmstatus således:
1: msg  2: msg  3: msg  4: msg  [PS][LS], hvor msg er ok eller alarm uuu dd-mm-yyyy hh:mm:ss, [PS] indikerer fejl i spændingsforsyning, mens [LS] indikerer væskefølerfejl.
Forespørgsel på status for en given monitor besvares af WLP-1:
n: ok for fejlfrit system,
n: type uuu dd-mm-yyyy hh:mm:ss for alarm af typen type,
n: Liquid Sensor Alarm for væskefølerfejl.
WLP-2 svarer OK for et fejlfrit system, eller type uuu dd-mm-yyyy hh:mm:ss for alarm af typen type. Indhold

VLS

Synopsis - udlæs WLP ventilstatus
Syntaks:
VLS<cr> - udlæs status (WLP-2) / sammendrag (WLP-1)
VLS n<cr> - udlæs status for kanal n (WLP-1)

WLP-1 sammendrager ventilstatus således:
VLS: 1: msg  2: msg  3: msg  4: msg, hvor msg er Open eller Closed.
Forespørgsel på ventilstatus for en given monitor besvares af WLP-1:
VLS n: Valve open for åben ventil,
VLS n: Valve closed by [cause] for lukket ventil,
hvor [cause] er årsagen til lukningen.
WLP-2 svarer:
VLS: Valve open for åben ventil,
VLS: Valve closed by [cause] for lukket ventil,
hvor [cause] er årsagen til ventillukningen. Indhold

RVC

Synopsis - udlæs/udfør fjernlukning af ventil(er)
Syntaks:
RVC<cr> (WLP-2)
RVC c<cr> (WLP-2)
RVC n<cr> (WLP-1)
RVC n c<cr> (WLP-1)

Argumentet c er Y (luk ventil) eller N (luk ikke ventil). Hvis dette argument er fraværende vises aktuel status for fjernlukning af ventilen.
Argumentet n er kanalnummer (WLP-1).

WLP-1 svarer:
RVC n: c, hvor n er kanalnummer og c er Y (yes) eller N (no).

WLP-2 svarer:
RVC: c, hvor c er Y (yes) eller N (no).

NB! WLP-1 ignorerer kommandoen RVC når denne gives uden argument.

Advarsel: Når en ventil er lukket via fjernkontrol kan denne ikke åbnes lokalt ved WLP computeren! Indhold

EVS

Synopsis - udlæs aktuelle hændelser
Syntaks:
EVS<cr>

Denne kommando udlæser aktuelle hændelser, dvs. systempåvirkninger, der er til stede i øjeblikket. Hændelser kan afstedkommes af ydre signaler, manuel påvirkning eller af timer- og sequencerfunktioner.

WLP svarer:
EVS: <none> - ingen aktuelle hændelser
EVS: [liste] - hvor [liste] er en mellemrumssepareret liste over aktuelle hændelser, som kan være:
rco1-4(gateway), reset, quiet, buzzer, frcdisch(WLP-1), suppress(WLP-2), suppr1-4(WLP-1)

rco1 - rco4 forekommer på en gateway hvor det indikerer alarmopkald på vegne af en anden vært på netværket.
reset og quiet indikerer betjening af tilsvarende taster på forplade.
buzzer indikerer at WLP lydgiver er aktiv.
frcdisch indikerer at WLP-1 tæthedskontrol har åbnet aftapningsventil for systemkontrol.
suppress indikerer at WLP-2 har efterkommet en undertrykkelsesbegæring.
suppr1 - suppr4 indikerer at WLP-1 kanal 1-4 har efterkommet en undertrykkelsesbegæring. Indhold

IPS

Synopsis - udlæs aktuel indgangsstatus
Syntaks:
IPS<cr>

Denne kommando udlæser aktuel indgangsstatus, dvs. eksterne styresignaler, der er til stede i øjeblikket.

WLP svarer:
IPS: <none> - ingen aktuelle styresignaler
IPS: [liste] - hvor [liste] er en mellemrumssepareret liste over aktuelle signaler, som kan være:
ereset, evclos, esuppr, ekeysw(WLP-1), etherm(WLP-2), sel13, sel14

ereset indikerer eksternt nulstillesignal tilstede.
evclos indikerer eksternt ventillukkesignal tilstede.
esuppr indikerer eksternt undertrykkelsessignal tilstede.
ekeysw indikerer eksternt fasestyringssignal tilstede (WLP-1).
etherm indikerer eksternt termostatsignal tilstede (WLP-2).
sel13 og sel14 indikerer interne WLP jumperindstillinger.

Bemærk at WLPs respons på eksterne signaler i vidt omfang kan tilpasses gennem indstillinger i menusystemet. Tilstedeværelsen af et givet signal behøver således ikke nødvendigvis altid afstedkomme en respons. Indhold

I WLP-1 systemer revision 2007-07-07 og nyere er indført et abstraktionslag imellem fysiske indgange og monitorer, således der ikke længere er knyttet en fast funktion til en given indgang. De ovenfor anførte signalnavne behøver således ikke afspejle den funktion, signalet i virkeligheden udfører i disse systemer. Den faktiske funktion af et givet signal må på disse systemer udlæses af menusystemets fabriksindstillinger.

CNT

Synopsis - udlæs WLP tællerstatus
Syntaks:
CNT n<cr> - udlæs status for kanal n

Forespørgsel på tællerstatus for en given kanal besvares af WLP:
CNT n Ttl: 0.000 m3  Stl: 0.000 m3  yyyy-mm-dd, hvor n er kanalnummer, Ttl er totaltællerstand og Stl er subtotaltællerstand med aflæsningsdato.
I en standard WLP-2 er kanal 1 fremløbstælleværk og kanal 2 returløbstælleveærk.
I en WLP-1 er kanalnummeret det samme som monitornummeret. Indhold

AAK

Synopsis - afstil alarm
Syntaks:
AAK<cr>

WLP svarer: AAK: ok

Bemærk at denne melding gives hvadenten WLP forinden var i alarm- eller normaltilstand (!)

Denne kommando nulstiller alarmlisten, hvorved WLP overgår til overvågningstilstand indtil en ny alarm indtræffer. Indhold

WLP-1 specifikke kommandoer

IFF AFF MFF DCH CON ITM DCO MPH Indhold

IFF

Synopsis - udlæs øjebliksflow og -grænse for kanal
Syntaks:
IFF n<cr>

WLP-1 svarer: IFF n  PkFlow: x.xxx m3/h  Limit: x.xxx m3/h, hvor n er kanalnummer, første scalar er øjebliksflow og anden scalar er alarmgrænse.

Såfremt denne kommando afgives uden argument vil WLP-1 ignorere den. Indhold

AFF

Synopsis - udlæs middelflow og -grænse for kanal
Syntaks:
AFF n<cr>

WLP-1 svarer: AFF n  AvgFlw: x.xxx m3/h  Limit: x.xxx m3/h, hvor n er kanalnummer, første scalar er middelflow og anden scalar er alarmgrænse.

Såfremt denne kommando afgives uden argument vil WLP-1 ignorere den. Indhold

MFF

Synopsis - udlæs minimumsflow og -grænse for kanal
Syntaks:
MFF n<cr>

WLP-1 svarer: MFF n  MinFlw: x.xxx m3/h  Limit: x.xxx m3/h, hvor n er kanalnummer, første scalar er minimumsflow i indeværende fase og anden scalar er alarmgrænse.

Såfremt denne kommando afgives uden argument vil WLP-1 ignorere den. Indhold

DCH

Synopsis - udlæs aftapning og -grænse for kanal
Syntaks:
DCH n<cr>

WLP-1 svarer: DCH n  Dischg: x.xxx m3  Limit: x.xxx m3, hvor n er kanalnummer, første scalar er aktuel aftapning og anden scalar er alarmgrænse.

Såfremt denne kommando afgives uden argument vil WLP-1 ignorere den. Indhold

CON

Synopsis - udlæs konstans og -grænse for kanal
Syntaks:
CON n<cr>

WLP-1 svarer: CON n  Const: x s  Limit: x s, hvor n er kanalnummer, første scalar er aktuel konstans (sek) og anden scalar er alarmgrænse.

Såfremt denne kommando afgives uden argument vil WLP-1 ignorere den. Indhold

ITM

Synopsis - udlæs aktuel ro-periode og -krav for kanal
Syntaks:
ITM n<cr>

WLP-1 svarer: ITM n  Idle: x s  Wanted: x s, hvor n er kanalnummer, første scalar er aktuel ro-periode (sek) og anden scalar er ønsket ro-periode.

Såfremt denne kommando afgives uden argument vil WLP-1 ignorere den. Indhold

DCO

Synopsis - udlæs døgnforbrug til nu og rationeringsgrænse for kanal
Syntaks:
DCO n<cr>

WLP-1 svarer: DCO n  Used: x.xxx m3  Ration: x.xxx m3, hvor n er kanalnummer, første scalar er aktuelt døgnforbrug og anden scalar er rationeringsgrænse.

Såfremt denne kommando afgives uden argument vil WLP-1 ignorere den. Indhold

MPH

Synopsis - udlæs aktuel monitorfase for kanal
Syntaks:
MPH n<cr>

WLP-1 svarer: MPH n: pha, hvor n er kanalnummer og pha er en af Low, High, Dbl, Trpl.

Såfremt denne kommando afgives uden argument vil WLP-1 ignorere den. Indhold

WLP-2 specifikke kommandoer

MFL BMP DIS DDI TRU OIN ECR RFT DDT EMO CMO TTT TMO TME ETT ETS ETR ETI ETC ETV ETK Indhold

MFL

Synopsis - udlæs middelflow Frem og Retur
Syntaks:
MFL<cr>

En WLP-2 konfigureret som Safety eller ICW svarer:
MFL Fwd: n.nn l/min  Rtn: n.nn l/min
En WLP-2 konfigureret som FVE (fjernvarme) eller BCW svarer:
MFL Fwd: n.nnn m3/h  Rtn: n.nnn m3/h Indhold

BMP

Synopsis - udlæs basis måleperiode
Syntaks:
BMP<cr>

WLP-2 svarer:
BMP nnn s Indhold

DIS

Synopsis - udlæs kassationsniveau
Syntaks:
DIS<cr>

WLP-2 svarer:
DIS n Indhold

DDI

Synopsis - udlæs kassationsmodus
Syntaks:
DDI<cr>

WLP-2 svarer:
DDI Y (Double) eller DDI N (Single) Indhold

TRU

Synopsis - udlæs niveau for måleperiode afkortning
Syntaks:
TRU<cr>

WLP-2 svarer:
TRU nn Indhold

OIN

Synopsis - udlæs observationsinterval
Syntaks:
OIN<cr>

WLP-2 svarer:
OIN n Indhold

ECR

Synopsis - udlæs fejlkriterium
Syntaks:
ECR<cr>

WLP-2 svarer:
ECR n Indhold

RFT

Synopsis - udlæs fyldningstid
Syntaks:
RFT<cr>

WLP-2 svarer:
RFT n s Indhold

DDT

Synopsis - udlæs dødtid
Syntaks:
DDT<cr>

WLP-2 svarer:
DDT n s Indhold

EMO

Synopsis - udlæs fejlkarakteristik
Syntaks:
EMO<cr>

WLP-2 svarer:
EMO B (Scattered) eller EMO: A (Adjacent) Indhold

CMO

Synopsis - udlæs den klassiske monitors tilstand
Syntaks
CMO<cr>

WLP-2 svarer:
CMO sta: n (tekst)  rmp: m s  fwd: [h,i]  rtn: [j,k]  dif: l
hvor n er tilstandsnummer, (tekst) er en af Refill, Disc1, Disc2, Monitor, Deadtime, Alarm, Quiet, m er maksimalt resterende længde af måleperiode, h er uskalerede fremløbsmålerimpulser, i er internt skalerede fremløbsmålerimpulser, j er uskalerede returløbsmålerimpulser, k er internt skalerede returløbsmålerimpulser og l er monitorens flowdifferenstæller. Indhold

TTT

Synopsis - udlæs triggertidspunkter for tæthedskontrol
Syntaks:
TTT<cr>

WLP-2 svarer:
TTT hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm hh:mm
hvor hh:mm er time- og minuttal for triggertidspunkt, eller --:-- hvis ubenyttet.

Afvikling af tæthedskontrol er underlagt en række betingelser som er fastlagt via menusystemet og systemopsætningen. Klokkeslettets passage af et triggertidspunkt medfører således ikke nødvendigvis afvikling af en tæthedskontrol. Indhold

TMO

Sysopsis - udlæs tæthedskontrol tilstand
Syntaks:
TMO<cr>

WLP-2 svarer:
TMO time: n s  sqnc: m (txt1)  calc: i (txt2)  type: j (txt3)
hvor n er resterende måletid, m er sekvensstatus, txt1 er en af w_window, w_flow, rv_close, w_rvlvc, acg_fwd, bv_close, rv_open, w_rvlvo, acq_rtn, tt_done, i er beregningsstatus, txt2 er en af wait, prcfwd, prcrtn, expand, average, analyze, report, done, j er tæthedskontrol typen og txt3 er en af Normal, Short. Indhold

TME

Synopsis - udlæs tæthedskontrol måling
Syntaks:
TME<cr>

WLP-2 svarer:
TME Fwd: n.n/m.m  Rtn: i.i/j.j, hvor n.n er flow ind i installationen for afspærret returventil og m.m er alarmgrænsen for samme mens i.i er flow ud af installationen for afspærret fremløbsventil og j.j er alarmgrænsen for samme. Indhold

ETT *)

Synopsis - udlæs energitotal
Syntaks:
ETT nm<cr>

Hvor n er en skalafaktor 0-4 og m er en enhedsvælger 0-3.
Skalafaktor 0-4 multiplicerer med hhv. 103, 100, 10-3, 10-6, 10-9, mens enhedsvælger 0-3 angiver Wh, J, Cal eller Btu.
WLP vil angive energitotalen i den foretrukne enhed, og - såfremt muligt uden overflow - med det foretrukne præfiks. Hvis den ønskede udlæsning forårsager overflow justerer WLP skalafaktoren (og dermed præfiks) således overflow undgås.

WLP-2 svarer:
Energy: n<præfiks><enhed>, hvor n kan have indtil 13 ciffre, præfiks kan være (" ", "k", "M", "G", "T") og enhed er Wh, J, Cal eller Btu. Indhold

ETS *)

Synopsis - udlæs energi subtotal
Syntaks:
ETS nm<cr>

Hvor n er en skalafaktor 0-4 og m er en enhedsvælger 0-3.
Skalafaktor 0-4 multiplicerer med hhv. 103, 100, 10-3, 10-6, 10-9, mens enhedsvælger 0-3 angiver Wh, J, Cal eller Btu.
WLP vil angive energisubtotalen i den foretrukne enhed, og - såfremt muligt uden overflow - med det foretrukne præfiks. Hvis den ønskede udlæsning forårsager overflow justerer WLP skalafaktoren (og dermed præfiks) således overflow undgås.

WLP-2 svarer:
Energy: n<præfiks><enhed>, hvor n kan have indtil 13 ciffre, præfiks kan være (" ", "k", "M", "G", "T") og enhed er Wh, J, Cal eller Btu. Indhold

ETR *)

Synopsis - udlæs og nulstil energi subtotal
Syntaks:
ETR nm<cr>

Hvor n er en skalafaktor 0-4 og m er en enhedsvælger 0-3.
Skalafaktor 0-4 multiplicerer med hhv. 103, 100, 10-3, 10-6, 10-9, mens enhedsvælger 0-3 angiver Wh, J, Cal eller Btu.
WLP vil angive energisubtotalen i den foretrukne enhed, og - såfremt muligt uden overflow - med det foretrukne præfiks. Hvis den ønskede udlæsning forårsager overflow justerer WLP skalafaktoren (og dermed præfiks) således overflow undgås.

WLP-2 svarer:
Energy: n<præfiks><enhed>, hvor n kan have indtil 13 ciffre, præfiks kan være (" ", "k", "M", "G", "T") og enhed er Wh, J, Cal eller Btu.

Herefter er energisubtotalen nulstillet. Indhold

ETI *)

Synopsis - udlæs øjeblikkelig energioverførsel (effekt)
Syntaks:
ETI nm<cr>

Hvor n er en skalafaktor 0-4 og m er en enhedsvælger 0-3.
Skalafaktor 0-4 multiplicerer med hhv. 103, 100, 10-3, 10-6, 10-9, mens enhedsvælger 0-3 angiver W, Cal/m, Btu/h eller Btu/m.
WLP vil angive energioverførslen i den foretrukne enhed, og - såfremt muligt uden overflow - med det foretrukne præfiks. Hvis den ønskede udlæsning forårsager overflow justerer WLP skalafaktoren (og dermed præfiks) således overflow undgås.

WLP-2 svarer:
Power: n<præfiks><enhed>, hvor n kan have indtil 13 ciffre, præfiks kan være (" ", "k", "M", "G", "T") og enhed er W, Cal/m, Btu/h eller Btu/m. Indhold

ETC *)

Synopsis - udlæs energimålingskonfiguration
Syntaks:
ETC<cr>

WLP-2 svarer:
ETC: FwdT:n RtnT:m FwdP:i RtnP:j Volume meas:sss Mode:ttt,
hvor n, m, i, j er analoge kanalnumre (1-8) eller Off, sss er Fwd eller Rtn, og ttt er On eller Off.

For energimåling skal FwdT og RtnT være tildelt et kanalnummer, og Mode skal være On. Tryksensorer kan anvendes ved ekstreme nøjagtighedskrav og/eller differenstryk. Indhold

ETV *)

Synopsis - udlæs aktuelle stamdata
Syntaks:
ETV<cr>

WLP-2 svarer:
ETV: nnnn.nn°C / mmmm.mm°C / iiii.iibar / jjjj.jjbar / kkkk.kkUUU,
hvor nnnn.nn er temperatur T1, mmmm.mm er temperatur T2, iiii.ii er tryk P1, jjjj.jj er tryk P2, kkkk.kk er flow og UUU er l/m for systemtyperne Safety og ICW, og m3/h for systemtyperne FVE og BCW. Indhold

ETK *)

Synopsis - udlæs aktuel varmekoefficient
Syntaks:
ETK<cr>

WLP svarer:
Coeff: nnn.nnnnnkWh/(m3K) (energimåling aktiv) eller Coeff: Off (ingen energimåling). Indhold

*) Disse kommandoer vil svare uanset WLP-2 er konfigureret til energimåling eller ej.