Problemet

Tilsynsmyndighederne finder undertiden at bygningers vandinstallationer ikke er i overensstemmelse med kravene i bygningsreglementet. Specielt i bygninger med slangevinder tilsluttet den almindelige koldtvandsinstallation kræves at de dele af vandinstallationen som er udført i plastrør brandsikres således at vandforsyningen til slangevinder kan opretholdes i et fastsat tidsrum ved brand.
Brandteknisk Vejledning 15,
pkt. 3.1.6:

Hvor vandinstallationen udføres i plastrør, skal disse rør isoleres således, at vandforsyningen ved brand opretholdes i mindst 30 minutter.

 

Nogle entreprenører har ikke været opmærksomme på brændbarheden af Alupex rør, og har derfor forsømt at brand­sikre disse. Tilsynet finder derved at bygningens vandinstallation ikke lever op til de stillede krav, idet vandforsyningen til slangevinder ikke ved brand kan garanteres opretholdt med det fornødne tryk i det fastsatte tidsrum.
Der kan således rejses krav om udskiftning og/eller efterisolering af de ikke-brandsikre dele af installationen, og/eller etablering af andre foranstaltninger, der afstedkommer at vandforsyningen til slangevinder kan opretholdes i et fastsat tidsrum ved brand.

Strategi

Kombinationen og omfanget af foranstaltninger, der skal gøres beror på den strategi, der lægges for imødekommelse af kravene. Det er uomgængeligt, at fødevejen til slangevinderne skal være brandsikker i det fastsatte tidsrum. Der kan derimod være flere optioner med hensyn til afgreninger fra fødevejen. Hvis det f.eks. kan påvises overfor tilsynsmyndighederne at gennembrænding af Alupex rør i en brandsektion ikke hindrer den korrekte funktion af sektionens slangevinder vil tilsynet muligvis kunne afvige fra kravet for denne brandsektion - dog såfremt strategien beror på tilstedeværelsen af en trykforøger for opretholdelse af det fornødne tryk må der påregnes krav om sikring imod utilsigtet afbrydelse af trykforøgerens driftspænding, herunder at brandvæsenets eventuelle afbrydelse af netspænding til bygningen inden udløbet af det fastsatte tidsrum ikke også afbryder trykforøgeren.
I bygninger med ABA kan koldtvandstilgangen til varmtvandsproduktionen afspærres ved brandmelding; derved immuniseres forsyningen overfor gennembrænding af de varmtvandsførende Alupex rør.
I bygninger hvor anvendelsen af Alupex rør er så udbredt at gennembrænding kompromitterer slangevindernes funktion, og i bygninger uden ABA, eller hvor afspærring af den samlede varmtvandsproduktion er uønskværdig kan man vælge at sikre de enkelte brandsektioners slangevinder gennem lokal afsnøring af de ikke-brandsikrede dele af vandinstallationen, enten

  1. når brandmelding gives
  2. når slangevinde tages i brug, eller
  3. når vandtryk ved slangevinde falder uantageligt

Hvilken af disse metoder, der foretrækkes vil afhænge af overvejelser om de dermed forbundne ulemper ved eftersyn og beredskabsøvelser.

DanTaet leverer systemer til sikring af slangevinder i henhold til disse tre metoder. Alle er fail-safe i tilfælde af brand, og godkendt af DBI.
Endvidere leverer DanTaet læksikringssystemer som kan modtage signal fra ABA, for ved brandmelding at tvangsåbne koldtvandsforsyningens hovedafspærringsventil og samtidig tvangslukke koldtvandstilgang til varmtvandsproduktion.